Greeks Vote from Abroad

link

Δικαίωμα Ψήφου στους Έλληνες του Εξωτερικού

Στις επικείμενες γενικές βουλευτικές εκλογές, στις 25 Ιανουαρίου 2015, για ακόμα μια φορά, οι Έλληνες του εξωτερικού δεν έχουμε το δικαίωμα να ψηφίσουμε στον τόπο διαμονής μας. Το δικαίωμα αυτό προβλέπεται τόσο από το Ελληνικό Σύνταγμα στο άρθρο 51 § 4, αλλά αποτελεί και Ευρωπαϊκό κεκτημένο καθότι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην της Ελλάδας, της Μάλτας και του Λιχτενστάιν, προβλέπουν τις διαδικασίες με τις οποίες οι πολίτες τους μπορούν να ασκήσουν τα εκλογικά τους δικαιώματα εφόσον διαμένουν ή βρίσκονται προσωρινά εκτός της χώρας.

Οι Έλληνες πολίτες που εργάζομαστε ή σπουδάζουμε στο εξωτερικό θα έπρεπε να έχουμε τα ίδια δικαιώματα στη ψήφο με τους Έλληνες εντός της επικράτειας, καθώς επηρεαζόμαστε άμεσα απο τις εφαρμoζóμενες πολιτικές στην Ελλάδα τόσο στην καθημερινότητά μας όσο και στη σχέση μας με την πατρίδα. Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας και οι σχέσεις της με τις άλλες χώρες επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο ζωής όλων των Ελλήνων πολιτών που διαμένουμε σε αυτές. Ακόμα, οι δυσχερείς οικονομικές συνθήκες των τελευταίων χρόνων έχουν οδηγήσει πολλούς Έλληνες στην μετανάστευση προς αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος. Αυτοί οι Έλληνες πολίτες δεν είναι σε καμία περίπτωση αποκομμένοι απο την γενικότερη ελληνική πραγματικότητα και επιθυμούν να διαμορφώσουν με την ψήφο τους τις πολιτικές που πιστεύουν ότι θα βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής στην πατρίδα τους, κάτι που θα οδηγήσει πιθανότατα και στον επαναπατρισμό τους. Ανάμεσα σε αυτους βρισκόμαστε και εμείς οι  Έλληνες φοιτητές που διαμένουμε προσωρινά στο εξωτερικό για τις σπουδές μας και ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για το μέλλον της πατρίδας μας. Έχουμε, λοιπόν, όλοι μας, κάθε λόγο να επιθυμούμε να ασκήσουμε το εκλογικό μας δικαίωμα ισότιμα με κάθε Έλληνα πολίτη.

Οι Έλληνες πολίτες είναι διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, και εν συνεχεία την Αυστραλία και τον Καναδά σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού. Σε αυτούς πρέπει να προστεθούν οι Έλληνες φοιτητές του εξωτερικού, καθώς και όποιος Έλληνας πολίτης βρίσκεται στο εξωτερικό προσωρινά στην περίοδο των εκλογών. Συνεπώς,  ένας πολύ μεγάλος αριθμός Ελλήνων πολιτών που πληρεί τα κριτήρια για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος δεν εκπροσωπείται, ενώ θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά το εκλογικό αποτέλεσμα. Οι Έλληνες πολίτες του εξωτερικού είναι έτοιμοι να παράσχουν κάθε βοήθεια στη χώρα τους, διπλωματική ή οικονομική. Προωθούν τα ελληνικά συμφέροντα και προβάλουν τα ιδεώδη και τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού. Η προσφορά της ελληνικής ομογένειας είναι σημαντική και αναγνωρισμένη.

Μη μας στερείτε τα πολιτικά μας δικαιώματα.


Greeks Vote from Abroad

On the upcoming general elections for the greek parliament, on the 25th of January 2015, once again, we, Greek citizens who live abroad do not have the right to vote at our place of residence. This right is provided by the the Greek Constitution in the article 51 § 4, and it is also exercised in all the countries of the European Union, except for Greece, Malta and Liechtenstein, through established procedures which facilitate their citizens in practicing their right to vote while they live permanently or temporarily outside their home country.

Greek citizens who work or study abroad should have the same voting rights with the Greek citizens who live inside Greece, since we are affected in a direct way by the applied policies in Greece in our everyday life as much as in the relationship with our home country. The Greek foreign policy and relations with other countries can directly affect the everyday life of all Greek citizens residing in those countries. Additionally, the difficult economic conditions in recent years have led many Greeks to emigrate in search of a better future. These Greek citizens are not in any way cut off from the general Greek reality and with their vote, they seek to establish the policies they believe will improve the living conditions in their homeland, which will probably lead to their repatriation. Among them, we, Greek students who are staying abroad for our studies, find ourselves particularly concerned about the future of our country. So we have good reason to demand to exercise our right to vote like every other Greek citizen.

Greek citizens are scattered around the world with the majority of them being  in the US and Europe, followed by Australia and Canada, according to data from the General Secretariat for Greeks Abroad. In addition to them, there are also  the Greeks students abroad, and anyone else  who is abroad temporarily during the election period. Therefore, a very large number of Greek citizens who meet the criteria for exercising the right to vote is not represented, while they could significantly affect the election outcome. The Greek citizens all over the world are willing to provide any assistance to their country, diplomatic or economic. They promote the Greek interests, ideals and values of Greek culture. The contribution of the Greek Diaspora is very important and greatly appreciated.

Do not deprive us of our civil rights.